ستاد توسعه علوم و فناوری­های شناختی با توجه به ماموریت خود از پژوهش های پایه، کاربردی، به همراه توسعه فناوری و زیرساخت در راستای اهداف و اولویت­های مصوب ستاد حمایت می کند
پیشرفت و توسعه علوم و فناوری های شناختی، کم و بیش همچون سایر علوم، حاصل ترکیبی متناسب از پژوهش­های بنیادی و کاربردی است. شاید بتوان مسئله اصلی و مرکزی این حوزه را شناخت کامل مغز-ذهن همراه با کارکردهای آن دانست.
گروه آموزش، ترویج و منابع انسانی ستاد توسعه علوم و فن‌آوریهای شناختی، یکی از بازوهای اصلی ستاد برای سیاست گذاری، مدیریت و حمایت از فعالیتهای ملی و منطقه ای در حوزه های مختلف علوم شناختی است
اخبار و رویدادها

سخنرانی پروفسور "فابریس والوا" از دانشگاه پیکاردی فرانسه در دانشگاه علوم پزشکی ایران

پروفسور "فابریس والوا" Wallois Fabrice روز سه شنبه 29 فروردین ماه در دانشگاه علوم پزشکی ایران در زمینه ارزیابی فعالیت های مغزی در نوزادان نارس و آسیب دیده از هیپوکسی و سایر پاتولوژیهای شایع مغزی نوزادن سخنرانی کرد.

تقویم رویداد ها
آرشیو رویدادها