کارگاه روش های پیشرفته آماری در علوم شناختی در دانشگاه تربیت مدرس برگزار می شود

تاریخ شروع : 1396/07/06

تاریخ پایان : 1396/07/06

توضیحات :
کارگاه های روش های پیشرفته آماری در علوم شناختی با حمایت ستاد توسعه علوم و فناوری های شناختی در سه دانشگاه کشور برگزار می شود.

این کارگاه ها 5 مرداد در دانشگاه صنعتی شریف، 26 مرداد در دانشگاه شهید بهشتی و ششم مهر ماه امسال در دانشگاه تربیت مدرس برگزار می شود.

مدرس این گارگاه ها خانم دکتر "فرزانه صفوی منش" عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی است.

دانشگاه های شهید بهشتی، تهران ، صنعتی شریف، تربیت مدرس، پژوهشگاه دانش های بنیادی و تیم تحلیل علمی داده ها در برگزاری این کارگاه ها همکاری می کنند.

علاقه مندان به شرکت در این کارگاه ها برای ثبت نام به وبگاه زیر مراجعه کنند.

www.sdat.ir/statcog94

filereader.php?p1=main_45fb44852d947a67a