جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد در پژوهشکده علوم شناختی

تاریخ شروع : 1396/11/26

تاریخ پایان : 1396/11/26

توضیحات : نشست دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان "تاثیر تحریک مستقیم الکتریکی فراجمجمه ای در قشر پیش پیشانی خلفی جانبی برمیزان ولع فعالیت های جنسی در بیش فعالان جنسی " در پژوهشکده علوم شناختی برگزار می شود.

"سینا شفیع زاده " دانشجوی گروه روانشناختی پژوهشکده علوم شناختی پایان نامه خود را با راهنمایی دکتر "پیمان حسنی ابهریان " نگارش و ارایه می دهد.

جلسه دفاع از پایان نامه این دانشجو روز 26 بهمن ماه جاری در پژوهشکده علوم شناختی واقع در فاز چهار شهر پردیس برگزار می شود.