دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد در دانشگاه آزاد تبریز

تاریخ شروع : 1397/04/25

تاریخ پایان : 1397/04/25

توضیحات :

جلسه دفاع از پایان نامه دوره کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی یکی از دانشجویان دانشگاه آزاد تبریز روز بیست و پنجم ماه جاری در دانشکده روانشناسی این دانشگاه برگزار می شود.

 

" لیلا عبیدی حوریلر" دانشجوی دوره کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد تبریز پایان نامه خود را تحت عنوان " مقایسه اثر بخشی توانبخشی رایانه محور و غیر رایانه محور بر بهبود حافظه بیماران سکته مغزی شهر تبریز" با راهنمایی خانم دکتر "وفا" به رشته تحریر در آورده است.


این دانشجو از عنوان پایان نامه خود در روز بیست و پنجم تیرماه جاری در دانشکده روانشناسی دانشگاه آزاد تبریز دفاع می کند.