دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد در دانشگاه اصفهان

تاریخ شروع : 1396/12/24

تاریخ پایان : 1396/12/24

توضیحات :

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد یکی از دانشجویان رشته روانشناسی عمومی دانشگاه اصفهان در تاریخ بیست و چهارم اسفندماه جاری در این دانشگاه برگزار می شود.

 

 

"اشکبوس اکبری" پایان نامه خود را تحت عنوان " تشخیص زودرس اختلال نقض خفیف شناختی MCI مبتنی بر تعیین سوی نگاه و ردیابی چشم "  با راهنمایی دکتر" ماهگل توکلی " نگارش کرده است.

 

این دانشجو قرار است از پایان نامه خود که مورد تایید ستاد توسعه علوم و فن آوری های شناختی است در روز بیست و چهارم اسفندماه در دانشگاه اصفهان دفاع کند.