بررسی ارتباط میان شبکه عملکردی مغزوحرکات ساکادیک چشم درافرادمبتلابه بیماری آلزایمرخفیف در آزمایشگاه الکتروفیزیولوژی دانشگاه فردوسی مشهد

تاریخ : 1396/01/16

تعداد بازدید : 787

5 امتیاز از 1 رای

کارشناسان بخش پژوهش ستاد توسعه علوم و فناوری های شناختی به منظور نظارت بر پیشرفت مستمر و ارتباط مستقیم با مجری این طرح، طی بازدیدی، روند پیشرفت آن و نیازمندی های مجری طرح را بررسی کردند .

آزمایشگاه الکتروفیزیولوژی در دانشگاه فردوسی مشهد با مدیریت آقای دکتر علی مقیمی در سال 1385 راه اندازی شده است.
حوزه تخصصی این آزمایشگاه مطالعه ویژگی های الکتروفیزیولوژیک عصبی مدل های حیوانی و همچنین بررسی های الکتروانسفالوگرافی و نوروپاتولوژیک در زمینه های علوم اعصاب پایه و بالینی است و تاکنون برای پیشبرد اهداف آزمایشگاه، طرح بررسی ارتباط میان حرکات ساکادیک چشم وشبکه عملکردی مغزدرافراد مبتلا به اختلال شناختی خفیف (MCI) وبیماران آلزایمر از حمایت ستاد استفاده و بهره برده است.
اکنون 3 دانشجوی دکترا و 6 دانشجوی کارشناسی ارشد بر روی پروژه های مرتبط با حوزه تخصصی این آزمایشگاه و تحت راهنمایی دکتر علی مقیمی مشغول به فعالیت هستند.
این آزمایشگاه توانسته است همکاری های علمی پژوهشی کارآمد وهماهنگ درجهت رسیدن به اهداف پژوهشی مشترک با سایر گروه ها از جمله گروه مهندسی پزشکی و گروه فیزیولوژی پزشکی و همچنین گروه فارماکولوژی در دانشگاه علوم پزشکی مشهد ایجاد نماید.
در این آزمایشگاه ابزارهای لازم برای مطالعات تجربی بر روی حیوانات آزمایشگاهی و مطالعات نوروپاتولوژیک در بیماری های عصبی از جمله صرع، دمانس آلزایمر، صرع و نیز مدل های مربوط به یادگیری و حافظه فراهم شده است.

از جمله زمینه های تحقیقاتی فعال در این آزمایشگاه انواع ثبت های خارج سلولی و پتانسیل های میدانی - پردازش سیگنال های مغزی و مطالعات حرکتی چشمی در انسان و حیوانات آزمایشگاهی است.

filereader.php?p1=main_0aa3d8acce2be1676

بازدید کارشناسان پژوهش ستاد از آزمایشگاه الکتروفیزیولوژی دانشگاه فردوسی مشهد

به طور کلی هدف اصلی ازانجام این پژوهش شامل:

• آنالیز EEG بااستفاده ازمطالعات cortical connectivity  وspectral features برای استخراج مارکرهای بیماران آلزایمر
• آنالیزویژگیهای الگوها ی حرکات چشمی دربیماران مبتلا به آلزایمروافراد سالم به کمک eye tracking
• یافتن ارتباط بین نتایج به دست آمده از مطالعات EEG و eye trackingبا تصاویربه دست آمده ازMRI
• مطالعه ارتباط میان الگوهای حرکات ساکادیک چشم به خصوص آنتیساکاد ( کنترل مهاری) ب اfunctional   connectivityمغزافراد مبتلا به آلزایمرومقایسه آن باافراد سالم با ویژگی های فردی،سنی وجنسیتی مشابه
• ارائه راه حلی نوین جهت بازشناسی این اختلال به کمک مطالعه امواج الکتریکی مغزی بیماران و ویژگی های حرکات چشمی است.
لازم به ذکر است که گروه های مختلفی در پژوهش مورد نظر مورد بررسی قرار گرفته اند که شامل افراد مبتلا به آلزایمرخفیف و همچنین افراد داوطلب نرمال متناسب ازنظرسن وجنسیت با گروه اول هستند که به طورداوطلبانه وازطریق فراخوان دراین مطالعه شرکت نموده اند.
تاکنون رفتار 12 نفر از گروه بیمار و 22 نفر از دسته دوم مورد مطالعه قرار گرفته است و طیق برآورد تیم تحقیقاتی، این پروژه تا اواخر بهار 96 به پایان خواهد رسید.

نظر شما