بانک اطلاعات آزمون‏های ارزیابی شناختی باحمایت ستاد توسعه علوم شناختی ایجاد شد

تاریخ : 1398/04/26

تعداد بازدید : 650

5 امتیاز از 7 رای

با هدف سیاستگذاری در امر توسعه آزمون های ارزیابی شناختی در سطح کشور و به منظور آشنایی درمانگران، پژوهشگران و سازمان ‏ها با این آزمون‏ ها ، با حمایت ستاد توسعه علوم و فن آوری‏های شناختی، بانک طلاعات آزمون‏های ارزیابی شناختی ایجاد شد.

ارزیابی شناختی با کاربرد های بسیار در حوزه سلامت  و درمان، ورزش، آموزش و پرورش، استخدام و بکارگیری نیروی انسانی و سایر زمینه ها  به سنجش عمیق مهارت‏ ها و توانایی‏ های مرتبط با عملکرد مغز ارتباط دارد و عملکرد ها ی مغز موضوعات مرتبط با توجه، حافظه، استدلال، حل مسأله، تصمیم گیری، زبان، هوش را در بر می گیرد.

 

در میان روش‏‏های مختلف ارزیابی عملکرد شناختی مغز، نتایج آزمون‏ های ارزیابی شناختی به خاطر ویژگی‏ های روان سنجی مناسب، عینی بودن و سهولت اجرا، قابل اعتماد و پایا هستند و استفاده از این آزمون‏ ها در حوزه‏ های مذکور نشانگر اهمیت و ضرورت استفاده از آنها می‏باشد.

 

در اختیار داشتن اطلاعات آزمون‌‏ها جهت سنجش قابلیت ‌ها و کاستی‌های شناختی می‏تواند برای پژوهشگران، درمانگران و سازمان‏ های مربوطه کمک کننده باشد.

 

توانایی های شناختی رابط بین رفتار و ساختار مغز بوده و گسترۀ وسیعی از توانایی‌ها را در بر می‌گیرد و نقص درکارکردهای شناختی با اثر منفی بر عملکردهای روزانه و افت کیفیت زندگی می‌شود. یکی از ابزارهای کارا و معتبر برای سنجش میزان توانایی شناختی فرد استفاده از آزمونهای ارزیابی شناختی است.

 

با ایجاد بانک اطلاعات آزمون های شناختی، یافته ها و اطلاعات بیش از 350 آزمون ارزیابی شناختی موجود درکشور با حمایت ستاد توسعه علوم و فن آوری‏های شناختی جمع آوری شده است که در لینک‏ https://cogc.ir قابل دستیابی است.

نظر شما