دفاع از پایان نامه ارشد در حوزه علوم شناختی در دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه اصفهان

تاریخ شروع : 1397/06/26

تاریخ پایان : 1397/06/26

توضیحات :

 یکی از دانشجویان دوره ارشد دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه اصفهان از پایان نامه خود روز بیست و ششم ماه جاری در این مرکز آموزش عالی دفاع می کند.

 

" مهرنوش پور سعید اصفهانی"  دانشجوی دوره کارشناسی ارشد این دانشکده پایان نامه خود را تحت عنوان  "اثر بخشی آموزش اختصاصی سازی حافظه سرگذشتی بر حافظه کاذب انعطاف پذیری شناختی و نشخوار فکری اشتراکی " به رشته تحریر در آورده است.

 

این دانشجو قرار است از پایان نامه خود که با کمک خانم دکتر توکلی نگارش کرده است ، روز بیست و ششم شهریور ماه جاری  در محل دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه اصفهان دفاع کند.