دفاع از رساله دکتری در دانشکده مهندسی برق دانشگاه صنعتی امیرکبیر

تاریخ شروع : 1397/07/24

تاریخ پایان : 1397/07/24

توضیحات :

جلسه دفاع از رساله دوره دکتری یکی از دانشجویان دانشکده مهندسی برق دانشگاه صنعتی امیر کبیر روز سه شنبه بیست و چهارم ماه جاری در این دانشگاه برگزار می شود.

 

مهندس " سهیلا نظری " دانشجوی دوره دکتری رساله خود را با عنوان " ایجاد نگاشت بین دو مدل شبکه اسپایکی جهت کمک به ایجاد مهارت های جدید"  با راهنمایی دکتر "فائز"  نگارش کرده است.

 

این دانشجو قرار است از رساله دوره دکتری خود روز سه شنبه بیست و چهارم مهرماه جاری در دانشکده مهندسی برق دانشگاه صنعتی امیر کبیر دفاع کند.