دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد در حوزه علوم شناختی در دانشگاه اصفهان

تاریخ شروع : 1397/10/30

تاریخ پایان : 1397/10/30

توضیحات :

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد در حوزه علوم شناختی یکی از دانشجویان دانشکده مهندسی کامپیوتر دانشگاه اصفهان با گرایش هوش مصنوعی روز یکشنبه سی ام دی ماه جاری در این دانشگاه برگزار می شود.

 

" زهرا زمانی " دانشجوی دانشکده مهندسی کامپیوتر دانشگاه اصفهان پایان نامه کارشناسی ارشد خود را با عنوان " طراحی یک بازی جدی مبتنی بر گفتار و صوت جهت پیشگیری از نقصان حافظه " با راهنمایی دکتر " امیر حسین منجمی" نگارش کرده است.

 

این دانشجو قرار است روز سی ام دی ماه جاری از پایان نامه خود در حوزه علوم شناختی در دانشکده مهندسی کامپیوتر دانشگاه اصفهان دفاع کند.