جلسه دفاع از رساله دکتری حوزه علوم شناختی در دانشگاه آزاد اسلامی قزوین

تاریخ شروع : 1398/04/26

تاریخ پایان : 1398/04/26

توضیحات :

جلسه دفاع از رساله دوره دکتری یکی از دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی قزوین  در حوزه علوم شناختی با عنوان " ارایه مدل تنوع حسی محیط در طراحی فضای آموزشی کودکان دارای " اوتیسم" ، قرار است روز بیست و ششم ماه جاری در این دانشگاه برگزار شود.

 

" ابوالفضل غیاثوند " دانشجوی دوره دکتری دانشکده معماری و شهرسازی این دانشگاه رساله خود را با راهنمایی دکتر " جمال الدین سهیلی "  نگارش کرده است.

 

وی هدف از این پژوهش را دستیابی به مدل طراحی محیطی متناسب با ویژگی های خاص حسی و شناختی کودکان اوتیسم و ارزیابی میزان اثر بخشی آن بر مشکلات یکپارچگی حسی این کودکان عنوان کرد.

 

این دانشجو قرار است از رساله خود روز بیست و ششم ماه جاری در دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه آزاد اسلامی قزوین دفاع کند.