دفاع از رساله دکتری حوزه علوم شناختی در دانشگاه تبریز

تاریخ شروع : 1398/06/23

تاریخ پایان : 1398/06/23

توضیحات :

جلسه دفاع از رساله دور ه دکتری در حوزه دانش علوم شناختی یکی از دانشجویان روز بیست و سوم شهریور ماه جاری در دانشگاه تبریز برگزار می شود.

 

" پریا دادور " رساله دوره دکتری خود با عنوان " بهبود دو گوشی گفتار در شرایط محیطی نامطلوب برای شنوندگان با شنوایی طبیعی و ضعیف مبتنی بر شبکه های عصبی عمیق " را با راهنمایی دکتر " مسعود گراوانچی زاده"  نگارش کرده است.

 

این دانشجو قرار است از رساله خود برای دریافت درجه دکتری تخصصی در رشته مهندسی برق گرایش مخابرات –سیستم ، در روز بیست و سوم شهریور ماه دردانشکده مهندسی برق و کامپیوتر گروه مخابرات دانشگاه تبریز دفاع کند.