دفاع از پایان نامه دکتری فیزیولوژی دردانشگاه فردوسی مشهد

تاریخ شروع : 1398/10/29

تاریخ پایان : 1398/10/29

توضیحات :

جلسه دفاع از پایان نامه درجه دکتری تخصصی فیزیولوژی جانوری تحت حمایت ستاد توسعه علوم شناختی یکی از دانشجویان بیست و نهم ماه جاری در دانشگاه فردوسی مشهد برگزار می شود.

 

" بهرام فرهادی مقدم" دانشجوی دانشکده علوم پایه گروه زیست شناسی دانشگاه فردوسی مشهد پایان نامه خود را با عنوان " بررسی اثر حفاظت نورونی تجویز درون صفاتی بر آسیب های ناشی از ایسکمی / ریپرفیوژن مغزی سرتاسری گذرا در موش صحرایی نر نژاد ویستار " با راهنمایی دکتر مسعود فریدونی " نگارش کرده است.

 

این دانشجو قرار است از عنوان پایان نامه خود در روز یکشنبه بیست و نهم دیماه جاری در دانشکده علوم دانشگاه فردوسی مشهد دفاع کند.