دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد در دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

تاریخ شروع : 1399/06/30

تاریخ پایان : 1399/06/30

توضیحات :

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد تحت حمایت ستاد توسعه علوم و فن آوری های شناختی یکی از دانشجویان قرار است سی ام ماه جاری بصورت غیر حضوری در دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی برگزار شود.

 

" توسعه روشی مبتنی بر یادگیری عمیق به منظور طبقه بندی مراحل خواب با استفاده از داده های الکتروانسفالوگرام " عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد "اسما سلامتیان " با راهنمایی دکتر "علی خادم" نگارش شده است.

 

این دانشجو قرار است از پایان نامه خود در روز یکشنبه سی ام شهریور ماه جاری در دانشکده برق دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی بصورت غیر حضوری دفاع کند.