دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مهندسی پزشکی در دانشگاه بین المللی امام رضا( ع)

تاریخ شروع : 1401/07/02

تاریخ پایان : 1401/07/02

توضیحات :

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مهندسی پزشکی یکی از دانشجویان روز دوم مهرماه امسال در دانشگاه بین المللی امام رضا( ع) درمشهد  برگزار می شود.

 

" فایزه دانشمند بهمن " پایان نامه خود را با عنوان"ارزیابی شاخصی جدید از سیگنال الکتروانسفالوگرام مبتنی بر نگاشت های آشوبگون چبیشف درتفکیک سطوح اظطراب" با راهنمایی دکتر" گشوارپور" نگارش کرده است.

 

این دانشجو قرار است از پایان نامه خود در روز شنبه دوم مهرماه سال جاری در پردیس رضوان دانشگاه امام رضا( ع) درمشهد دفاع کند.