به منظور استفاده دانشجویان و محققان محترم، بانک پایان نامه های دفاع شده مورد حمایت ستاد توسعه علوم و فناوریهای شناختی با امکان جستجو از کلمات کلیدی، عنوان و چکیده پایان نامه ها فراهم شده است.

لازم به توضیح است هر پایان نامه ی مورد حمایت، پس از دفاع در این بانک قرار خواهد گرفت.
رکوردی برای نمایش وجود ندارد.