اخبار پر بازدید ماه

دبیر ستاد توسعه علوم و فناوری‌های شناختی: افزایش سرمایه شناختی کودکان و... ۱۳۹۹/۰۷/۲۰

دبیر برنامه ملی سرمایه گذاری درحوزه فن آوری های شناختی: کسب و کارها درحوزه فن... ۱۳۹۹/۰۷/۰۹

برگزیدگان مرحله اول چالش سخنرانی های علمی – ترویجی ( کاگ تاک COG-TALK )... ۱۳۹۹/۰۷/۱۴

با هدف پرورش شناختی/ مجموعه ای از مقالات و یادداشت ها در سایت ستاد توسعه علوم... ۱۳۹۹/۰۷/۰۵

اولین مدرسه مجازی زبان شناسی شناختی درکشور با حمایت ستاد توسعه علوم شناختی... ۱۳۹۹/۰۷/۲۱

سومین دوره مسابقات دانشجویی علوم اعصاب شناختی با حمایت ستاد توسعه علوم شناختی... ۱۳۹۹/۰۷/۱۵

حدود 20 تیم به دوره پیش شتابدهی چالش توسعه فن آوری، محصولات و خدمات شناختی... ۱۳۹۹/۰۷/۲۲

ستاد توسعه علوم شناختی برای معرفی بسته های توانبخشی شناختی سالمندی ،خواستار... ۱۳۹۹/۰۷/۱۳

مشاورعالی ستاد توسعه علوم شناختی درامورآموزش: بیش از پنجاه انجمن دانشجویی مغز... ۱۳۹۹/۰۷/۲۳

حدود یکهزار پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری در حوزه علوم شناختی تحت حمایت... ۱۳۹۹/۰۷/۳۰