حمایت از پژوهشگران و فناوران ایرانی خارج از کشور برای برنامه های علمی کوتاه مدت

نوع آیین نامه حمایتی
تاریخ تصویب 1397/10/24
تاریخ آخرین بازنگری 1397/10/24
دریافت فایل با فرمت pdf دانلود فایل