حمایت از دوره های کوتاه و میان مدت برای دانشجویان ایرانی در حال تحصیل در مقطع دکتری تخصصی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی خارج ازکشور

نوع آیین نامه حمایتی
تاریخ تصویب 1397/10/24
تاریخ آخرین بازنگری 1397/10/24
دریافت فایل با فرمت pdf دانلود فایل