حمایت از استارتاپ ها و شرکت های خلاق و فناور در حوزه علوم و فناوریهای شناختی

نوع آیین نامه حمایتی
تاریخ تصویب 1399/12/03
دریافت فایل با فرمت pdf دانلود فایل