حمایت از دوره های تخصصی آزاد و مهارتی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی داخل کشور در حوزه علوم و فناوریهای شناختی

نوع آیین نامه حمایتی
تاریخ تصویب 1399/12/03
دریافت فایل با فرمت pdf دانلود فایل