آیین‌نامه توسعه کسب و کار و تجاری‌سازی محصولات و خدمات حوزه علوم و فناوری‌های شناختی

نوع آیین نامه حمایتی
تاریخ تصویب 1400/12/02
تاریخ آخرین بازنگری 1400/12/02
دریافت فایل با فرمت pdf دانلود فایل