حمایت از بکارگیری محققان و فارغ التحصیلان دکتری خارج از کشور علوم و فناوری های شناختی در دانشگاه ها و موسسات پژوهشی

نوع آیین نامه حمایتی
تاریخ تصویب 1391/11/19
تاریخ آخرین بازنگری 1393/11/30
دریافت فایل با فرمت pdf دانلود فایل