حمایت از سفر اساتید مبرز و خبره بین‌المللی و داخلی جهت ارائه سخنرانی و برگزاری کارگاه آموزشی

نوع آیین نامه حمایتی
تاریخ تصویب 1393/04/21
تاریخ آخرین بازنگری 1393/11/30
دریافت فایل با فرمت pdf دانلود فایل