حمایت از فرصت های مطالعاتی ویژه دانشجویان دوره دکتری تخصصی و دستیاران رشته های تخصصی پزشکی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی کشور

نوع آیین نامه حمایتی
تاریخ تصویب 1393/11/30
تاریخ آخرین بازنگری 1394/12/08
دریافت فایل با فرمت pdf دانلود فایل