اعطای اعتبار پژوهشی به اساتید همکار علمی ستاد توسعه ی علوم و فناوری های شناختی

نوع آیین نامه حمایتی
تاریخ تصویب 1393/11/30
تاریخ آخرین بازنگری 1393/11/30
دریافت فایل با فرمت pdf دانلود فایل