مراکز آموزشی و پژوهشی فعال

مؤسسات آموزشی و پژوهشی فعال در زمینه علوم و فناوری‌های شناختی

با توجه به رویکرد بین‌‌رشته‌ای در علوم و فناوری‌های شناختی، لیستی از مؤسسات پژوهشی و آموزشی مرتبط با این حوزه به ترتیب حروف الفبا در این صفحه ارائه گردیده است. از مؤسسات و یا گروه‌های پژوهشی مرتبط با علوم و فناوری‌های شناختی که در این لیست اسامی آنها ذکر نشده است خواهشمند است اطلاعات مربوطه را در اختیار دفتر پژوهش ستاد قرار دهند.

 

نام مؤسسه

(به ترتیب حروف الفبا)

دانشکده/ مرکز

گروه های مرتبط

تارنمای جهانی

پژوهشکده علوم شناختی

پژوهشکده علوم شناختی

علوم اعصاب شناختی

مدلسازی شناختی

فلسفه ذهن

زبان شناسی شناختی

روان شناسی شناختی

www.iricss.org

پژوهشگاه دانشهای بنیادی

پژوهشکده علوم شناختی

-

http://scs.ipm.ac.ir/

دانشگاه تبریز

دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی

گروه روان‌شناسی

http://www.tabrizu.ac.ir/faculties/tarbiyati/index.htm

دانشگاه تربیت مدرس

دانشکده پزشکی

گروه فیزیولوژی

http://www.modares.ac.ir/Schools/med/grp/phy

دانشگاه تهران

پردیس فنی/ دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر

گروه مهندسی پزشکی

http://eng.ut.ac.ir/fa/ece

دانشگاه تهران

 

دانشکده روانشناسی

مؤسسه روان‌شناسی و علوم تربیتی

http://psyedu.ut.ac.ir/

دانشگاه سمنان

دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی

گروه روان شناسی

http://psy.semnan.ac.ir

دانشگاه شهید بهشتی

پژوهشکده علوم شناختی و مغز

مدلسازی شناختی

توانبخشی شناختی

روانشناسی شناختی

http://www.sbu.ac.ir/Default.aspx?tabid=6102

دانشگاه شهید بهشتی

دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی

گروه روانشناسی

http://fep.sbu.ac.ir/

دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک)

دانشکده مهندسی پزشکی

گروه بیوالکتریک

http://ele.aut.ac.ir/index.php?pid=1

دانشگاه علم و صنعت

پژوهشکده مهندسی فناوری  عصبی ایران

 

http://www.iust.ac.ir/index.php?site=intc

دانشگاه علم و صنعت

داشکده مهندسی برق

مهندسی پزشکی

http://www.iust.ac.ir/index.php?site=intc

دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

گروه روانشناسی بالینی

http://uswr.ac.ir

 

دانشگاه علوم پزشکی ایران

مرکز تحقیقات سلولی مولکولی

 

http://www.iums.ac.ir/

دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله

مرکز تحقیقات علوم رفتاری

 

http://www.bmsu.ac.ir/Services/Departments/Index.aspx?ObjId=201&PageId=201

دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز

مرکز تحقیقات سلولی مولکولی

 

http://www.ajums.ac.ir/HomePage.aspx?site=cmrc.ajums.ac&tabid=8543&lang=fa-IR

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

مرکز تحقیقات علوم اعصاب

 

http://sbmu.ac.ir/?siteid=182

دانشگاه علوم پزشکی کرمان

مرکز تحقیقات علوم اعصاب

 

http://www.knrc.ac.ir//