آموزش عالی

فرصت‌های تحصیلات تکمیلی موجود در حوزه علوم شناختی در کشور

 در حال حاضر، برنامه آموزشی رشته‌های علوم شناختی در دوره دکتری تخصصی (7 گرایش) و دوره کارشناسی ارشد (5 گرایش) توسط شورای برنامه‌ریزی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به تصویب رسیده است و در دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی کشور اجرا می‌شود. از آنجا که رشته علوم شناختی در حال گسترش است، هرساله دانشگاه‌های بیشتری این رشته را اجرا می‌کنند. برای کسب اطلاعات بیشتر به دفترچه انتخاب رشته که هر ساله از سوی سازمان سنجش آموزش کشور انتشار می‌یابد، مراجعه شود.
 

 

 

رشته های مصوب وزارت علوم

 

موسسات آموزش عالی مجری

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الف) دوره‌های دکتری تخصصی

 

1- علوم شناختی - علوم اعصاب شناختی با دو گرایش:

 

الف)مغز و شناخت

ب)رایانش و هوش مصنوعی

 

1- موسسه آموزش عالی علوم شناختی

 

2- پژوهشگاه دانش‌های بنیادی (گرایش مغز و شناخت)

 

3- دانشگاه تبریز(گرایش مغز و شناخت)

 

2- علوم شناختی - مدلسازی شناختی

 

1- موسسه آموزش عالی علوم شناختی

 

2- دانشگاه شهید بهشتی

 

3- علوم شناختی - فلسفه ذهن

 

1- موسسه آموزش عالی علوم شناختی

 

4- علوم شناختی - روان شناسی با دو گرایش:

 

الف) روانشناسی شناختی

ب) شناخت اجتماعی

 

1- موسسه آموزش عالی علوم شناختی

 

2- دانشگاه شهید بهشتی

 

5- علوم شناختی - زبان شناسی

 

1- موسسه آموزش عالی علوم شناختی

 

2دانشگاه تربیت مدرس

 

   

 

 

ب) دوره‌های کارشناسی ارشد

 

1- علوم شناختی - روان شناسی شناختی

 

 1- موسسه آموزش عالی علوم شناختی

 

2- دانشگاه شهید مدنی آذربایجان-تبریز

 

3- دانشگاه فردوسی مشهد

 

4- دانشگاه تهران

 

5- دانشگاه کردستان

 

6- دانشگاه سمنان

 

2- علوم شناختی - ذهن، مغز و تربیت

 

1- موسسه آموزش عالی علوم شناختی

 

2- دانشگاه شهید چمران اهواز

 

3- علوم شناختی - توانبخشی شناختی

 

1- موسسه آموزش عالی علوم شناختی

 

2- دانشگاه شهید بهشتی

 

4- علوم شناختی - طراحی و خلاقیت

 

1- موسسه آموزش عالی علوم شناختی

 

5- علوم شناختی - رسانه

 

1- موسسه آموزش عالی علوم شناختی