آزمایشگاه های فعال

آزمایشگاه های فعال در زمینه علوم و فناوریهای شناختی

در این صفحه اطلاعات آزمایشگاه هایی که تا کنون با ستاد همکاری نموده اند و اطلاعات خود را در اختیار ستاد قرار داده اند لیست شده است. در صورتی که آزمایشگاهی متقاضی ثبت اطلاعات خود در سایت ستاد می باشد می تواند با دفتر پژوهش ستاد تماس حاصل نماید.

 دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ،مرکز تحقیقات علوم اعصاب

عنوان آزمایشگاه

مسئول آزمایشگاه

حوزه کاری

Patch Clamp

دکتر فرشته معتمدی

الکتروفیزیولوژی, Patch clamp, استرس، اعتیاد و حافظه و یادگیری

ثبت پتانسیل های میدانی

دکتر فرشته معتمدی

آلزایمر, الکتروفیزیولوژی، Field potential recording

رفتار

دکتر فرشته معتمدی

تستهای رفتاری, یادگیری و حافظه, اعتیاد

نوروبیولوژی

دکتر ژیلا بهزادی

بررسی مسیرهای عصبی, نوروترانسمیترها, آنزیمهای متابولیک

پتانسیل های انگیخته مغزی انسان

دکتر حسین استکی

ثبت پتانسیلهای مغزی

الکتروفیزیولوژی-رفتاری نخستیان

دکتر حسین استکی

بررسی فعالیت نرونهای قشر گیجگاهی تحتانی در میمون

نوروفیزیولوژی

دکتر مهیار جان احمدی

بررسی جنبه های سلولی و ملکولی کانالهای یونی و سیگنالینگ

نورواندوکرینولوژی

دکتر معصومه جرجانی

نورواندوکرینولوژی

رفتاری درد

دکتر معصومه ثابت کسایی

نروفارماکولوژی

رفتاری و الکتروفیزیولوژی درد

دکتر هما مناهجی

مطالعه الکتروفیزیولوژی مسیرهای درد, مدلهای درد

ثبت تک واحدی خارج سلولی

دکتر عباس حق پرست

الکتروفیزیولوژی ,درد و اعتیاد

رفتارشناسی

دکتر فریبا خداقلی

تستهای رفتاری

ثبت تک کانال به روش الحاق به داخل غشای دو لایه لیپیدی

دکتر افسانه الیاسی

الکتروفیزیولوژی, الکتروفارماکولوژی

رفتار

دکتر جمال شمس

تستهای رفتاری,اعتیاد، اضطراب اختلال, استرس

التهاب

دکتر ابوالحسن احمدیانی

التهاب, ایمونولوژی، فارماکولوژی و فیزیولوژی


دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده علوم پزشکی ، گروه فیزیولوژی


عنوان آزمایشگاه

مسئول آزمایشگاه

حوزه کاری

صرع

دکترسید جواد میرنجفی زاده

صرع, الکتروفیزیولوژی، Field potential recording

شکل پذیری سیناپسی

دکتر یعقوب فتح الهی

کدگذاری سیناپسی, سازوکارهای مولکولی و سلولی حفظ و نگهداری اطلاعات در مدارهای عصبی هیپوکامپ

الکتروفیزولوژی سلولی

دکتر سعید سمنانیان, دکتر سید جواد میرنجفی زاده

الکتروفیزیولوژی, Patch clamp, بررسی و مطالعه درد و صرع

مطالعه درد

دکتر سعید سمنانیان

الکتروفیزیولوژی ,ثبت تک واحدی In-Vivo و In-vitro

ترمیم در سیستم عصبی

دکتر محمد جوان

 

ترمیم سیستم عصبی با کمک سلولهای بنیادی درونزاد و برونزاد


پژوهشکده علوم شناختی

 

عنوان آزمایشگاه

مسئول آزمایشگاه

حوزه کاری

علوم اعصاب حیوانی

دکتر محمد رضا زرین دست

نروفارماکولوژی، حافظه، اضطراب، یادگیری و سایر کارکردهای مغزی موش

عصب شناختی

دکتر علی یونسی

تستهای علوم اعصاب شناختی و آزمونهای روان شناختی

الکتروفیزیولوژی حیوانی

دکتر حمیدرضا پوراعتماد

الکتروفیزیولوژی-  تحریک مغزی

دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی

عنوان آزمایشگاه

مسئول آزمایشگاه

حوزه کاری

عصب شناختی

گروه روانشناسی

علوم اعصاب شناختی، توانبخشی, مغز وفرهنگ

روانشناسی تجربی

گروه روانشناسی

روانشناسی شناختی


علوم بهزیستی و توانبخشی, گروه روانشناسی بالینی


عنوان آزمایشگاه

مسئول آزمایشگاه

حوزه کاری

روانشناسی بالینی

گروه روانشناسی بالینی

روانشناسی شناختی؛ آزمونهای روان شناختی

دانشگاه علم وصنعت ایران، مرکز فناوری عصبی ایران

عنوان آزمایشگاه

مسئول آزمایشگاه

حوزه کاری

کنترل سیستم های عصبی عضلانی

دکتر عباس عرفانیان امیدوار

کنترل خارجی سیستم های عصبی-عضلانی

سیستم های واسط مغز- کامپیوتر

دکتر عباس عرفانیان امیدوار

سیستم های واسط مغز-کامپیوتر

مهندسی عصبی

دکتر عباس عرفانیان امیدوار

پروتزهای عصبی کاشتنی