گزارش برنامه دوربین 7

گزارش برنامه دوربین 7 از کارگاه معرفی علوم شناختی برای روزنامه نگاران

زمان: 4 اسفندماه 1392
مکان: ستاد علوم و فناوری های شناختی
گزارش برنامه دوربین 7 از نشست علمی علوم و فناوری های شناختی: فرصت ها و چالش ها

زمان: 7 اسفندماه 1392
مکان: دانشکده روانشناسی، دانشگاه تهران