اثر کانابیس (ماری جوانا) بر پردازش های هیجانی

بررسی عناصر مختلف موجود در کانابیس (ماری جوآنا) و اثرات آن بر بیوشیمی بدن تازه آغاز شده است. لوسی توروپ، استاد دانشگاه دولتی کلورادو، از جمله افرادی است که به بررسی اثر کانابیس بر پردازش های هیجانی مغز می پردازد.

مطالعه ای که تروپ در نشریه PLOS ONE منتشر کرده است نشان می دهد کانابیس بر بازشناسی، پردازش و همدلی با هیجانات اثر دارد گرچه این تاثیر بستگی به این دارد که پردازش های هیجانی آشکار مدنظر باشد یا پردازش های ضمنی.
توروپ و دانشجویانش برای مدتی حدود دو سال به بررسی افرادی پرداختند که مصرف کننده های دائمی یا تفریحی کانابیس محسوب می شوند و با کمک ای ای جی پردازش های هیجانی آنها را با افرادی که سابقه استفاده از این ماده را نداشتند مقایسه کردند.

تحلیل داده های ای ای جی نشان می دهد زمانی که افراد چهره هایی با هیجانهای مختلف (خنثی، شاد، عصبانی و وحشت زده) می بینند پاسخ مصرف کننده های کانابیس به هیجانات منفی (عصبانیت و وحشت زدگی) شدید تر و پاسخ آنها به هیجانات مثبت (شادی) ضعیف تر است.

زمانی که آزمودنی ها باید هیجانات چهره هایی که پخش می شد را شناسایی و اعلام می کردند عملکرد مصرف کننده ها با گروه عادی یکسان بود ولی زمانی که باید ابتدا بر جنسیت چهره تمرکز می کردند و سپس هیجانات را تشخیص می دادند مصرف کننده های کانابیس عملکرد ضعیف تری نسبت به گروه کنترل داشتند.

در مجموع به نظر می رسد کانابیس پردازش های هیجانی در مغز را تحت تاثیر قرار می دهد اما مغز برخی ازاین تغییرات را به نحوی جبران می کند.

در این مطالعه پژوهشگران کامپوننت P3 در امواج ای ای جی را مورد بررسی قرار دادند که پیشتر مشخص شده است به توجه دیداری (زمانی که چیزی را تشخیص می دهیم) ارتباط دارد. کاهش دامنه P3 در مصرف کننده های کانابیس از جمله یافته های این مطالعه بود.

پژوهش توروپ نشان میدهد اثرات کانابیس بر پردازش هیجان بسته به اینکه پردازش های ضمنی مدنظر باشد یا پردازش های آشکار متفاوت است و اثرات کانابیس بر پردازش های هیجانی توسط توجه تعدیل می شود.