زمانی که می خواهید خود واقعی تان را بشناسید به اختیار باور داشته باشید

طبق مطالعه جدیدی که در نشریه Social Psychological and Personality Science منتشر شده است کاهش باور فرد به اختیار به کمتر احساس کردن خود واقعی فرد می انجامد. در یک سری از مطالعات محققان دانشگاه Texas A&M باور افراد به اختیار را دستکاری کردند تا ببینند چگونه بر احساس آزمودنی ها در مورد "خود" اثر می گذارد. الیزابت ستو، نویسنده ارشد مقاله و دانشجوی تحصیلات تکمیلی در دپارتمان روانشناسی دانشگاه Texas A&M می گوید: "چه قبول کنید ما انسانها اختیار داریم و چه مغلوب تاثیرات اجتماع و اشکال دیگری جبرگرایی باشیم، باور به اختیار واقعا پیامدهای مهمی دارد."مطالعات قبلی نشان داده است که کاهش باور به اختیار، تقلب، خشونت و فرمانبرداری را افزایش و احساس سپاسگزاری را کاهش می دهد. پژوهش های دیگر نشان می دهد احساس بیگانگی با خود واقعی با اضطراب افزایش یافته، افسردگی و عدم رضایت از تصمیمات مرتبط است. از سوی دیگر شناخت خود واقعی بر اعتماد به نفس و احساس معنی داشتن زندگی تاثیر مثبت می گذارد.

برای اثر گذاشتن بر احساس اختیار، حدود 300 آزمودنی به گروه هایی تقسیم شدند و در مورد تجربیاتی که بازتاب اختیار یا عدم اختیار بود نوشتند. سپس از آنها درخواست شد برای ارزیابی احساس خود به سوالاتی پاسخ دهند. افرادی که در گروه کم اختیار قرار داشتند نسبت به افراد گروه دیگر به شکل معناداری احساس از خودبیگانگی بیشتر و خودآگاهی کمتر نشان دادند. در یک مطالعه پیگیری، گروهی با همین تعداد آزمودنی دستکاری شدن احساس اختیار را مشابه مورد ذکر شده تجربه کردند و سپس با یک انتخاب مواجهه شدند: نگه داشتن مقداری پول برای خودشان و یا بخشیدن آن به خیریه. بعد از گرفتن تصمیم، پژوهشگران از آنها پرسیدند چقدر احساس می کنند تصمیم گرفته شده واقعی است. آزمودنی های گروه اختیار کم نسبت به همتایان خود در گروه دیگر احساس واقعی بودن کمتری گزارش کردند.

ستو می گوید: "یافته های ما نشان می دهد بخشی از خودتان بودن، تجربه کردن احساس عاملیت و این حس است که بر اعمال و نتایج در زندگی خود کنترل دارید. زمانی که افراد قادرند چنین احساساتی را تجربه کنند، می توانند به خود واقعی و هسته ای خود نزدیک تر شوند."گام های بعدی که ستو می خواهد بردارد این است که مستقیم تر ببیند چطور این مسئله بر رفتار غیر اخلاقی اثر می گذارد. ستو می گوید: "زمانی که باور کمتری به اختیار داریم با کسی که واقعا هستیم احساس عدم نزدیکی می کنیم، و ممکن است بدون اخلاق عمل کنیم. این مسئله خصوصا زمانی مهم است که برای بهبود کیفیت زندگی افراد و جامعه به طور کلی، هدفی مد نظر داشته باشیم."