گزارش برنامه دوربین ۷ از کارگاه معرفی علوم شناختی برای روزنامه نگاران

زمان: ۴ اسفندماه ۱۳۹۲
مکان: ستاد علوم و فناوری های شناختی

گزارش برنامه دوربین ۷ از نشست علمی علوم و فناوری های شناختی: فرصت ها و چالش ها

زمان: ۷ اسفندماه ۱۳۹۲
مکان: دانشکده روانشناسی، دانشگاه تهران