ستاد توسعه علوم و فناوری­های شناختی با توجه به ماموریت خود از پژوهش های پایه، کاربردی، به همراه توسعه فناوری و زیرساخت در راستای اهداف و اولویت­های مصوب ستاد حمایت می کند
پیشرفت و توسعه علوم و فناوری های شناختی، کم و بیش همچون سایر علوم، حاصل ترکیبی متناسب از پژوهش­های بنیادی و کاربردی است. شاید بتوان مسئله اصلی و مرکزی این حوزه را شناخت کامل مغز-ذهن همراه با کارکردهای آن دانست.
گروه آموزش، ترویج و منابع انسانی ستاد توسعه علوم و فن‌آوریهای شناختی، یکی از بازوهای اصلی ستاد برای سیاست گذاری، مدیریت و حمایت از فعالیتهای ملی و منطقه ای در حوزه های مختلف علوم شناختی است
اخبار و رویدادها

دهمین فصلنامه مغز و شناخت ستاد توسعه علوم شناختی با مطالب متنوع و خواندنی درحوزه های دانش علوم شناختی انتشار یافت

دهمین فصلنامه علمی ، آموزشی و خبری مغز و شناخت ستاد توسعه علوم و فن آوری های شناختی در سه عنوان برگزیده شامل "جهان در شتاب است"، "نگاهی گذرا به زندگی رابرت ساپولسکی " و معرفی مسابقه دانش مغز و گفت و گو با نفر سوم مسابقات جهانی برین بی " و حاوی مطالب وگزارش های متنوع و خواندنی در حوزه دانش علوم شناختی و علوم اعصاب شناختی و نیز اقدامات و فعالیت های این ستاد منتشر شد.

تقویم رویداد ها
آرشیو رویدادها