این کارگروه با هدف حمایت از تجاری سازی و توسعه کسب و کارهای حوزه شناختی تشکیل و فعالیت مینماید. مجموعه حمایت‌ها و خدمات ستاد کلیه مراحل چرخه عمر محصول/خدمت، از دوره جنینی تا توسعه و بلوغ را دربر می‌گیرد و به کلیه اساتید، تیم‌های فناور، استارتاپ‌ها، شتابدهنده‌ها و شرکت‌های دانش‌بنیان یا غیردانش‌بنیان که فعالیت‌های شناختی ‌آن‌ها به تایید کارگروه‌های تخصصی ستاد رسیده باشد قابل ارائه خواهد بود.