علوم و فناوری‌های شناختی در سند نقشه جامع علمی کشور جزو اولویت‌های الف ذکر شده است. از آبان ماه سال ۹۰ وبا تصویب « سند راهبردی علوم وفناوری‌های شناختی » ستاد راهبری توسعه علوم و فناوریهای شناختی پایه گذاری شده است تا برای توسعۀ این علوم وفناوری ها در کشور ظرفیت سازی و خط مشی گذاری بکند و فرصت های حمایتی و توانمند سازی بایسته برای تولید، انتقال و اشاعه این علوم وفناوری ها، و بهره گیری از آنها در توسعه ملی و ارتقای شرایط زیست انسان ایرانی وکیفیت زندگی او را فراهم بیاورد و به ثمر رسیدن و اثربخشی این سیاستها واقدامات را مورد ارزشیابی مداوم ومنظم قرار بدهد

علوم شناختی، حوزه هایی همچون علم اعصاب، روان شناسی، زبان شناسی، هوش مصنوعی و فلسفه ذهن را دربر می گیرد و از این طریق کاربردی وسیع در رشته هایی مانند پزشکی، آموزش و پرورش، جامعه شناسی، سیاست، علوم اطلاعات، ارتباطات و رسانه های گروهی، مهندسی پزشکی، مهندسی فرمان و کنترل و حتی علوم دفاعی پیدا می کند.