ستاد علوم و فناوری های شناختی در راستای اجرای برنامه های مصوب خود به حمایت از رسانه های گوناگون، اعم از کتاب ها، نشریات ترویجی، برنامه های تلویزیونی و رادیویی، و مستندهای علمی می پردازد. در این بخش از وب سایت، شما می توانید با رسانه های مورد حمایت، و مطالبی در حوزه علوم شناختی آشنا شوید. علاوه بر این، ستاد در این صفحه خبرنامه ای را بصورت دو ماهانه منتشر می کند که مشتمل بر مهمترین اخبار ستاد و تازه های علوم شناختی در سطوح ملی و بین المللی می باشد.