گروه آموزش، ترویج و منابع انسانی ستاد توسعه علوم و فن‌آوریهای شناختی، یکی از بازوهای اصلی ستاد برای سیاست گذاری، مدیریت و حمایت از فعالیتهای ملی و منطقه ای در حوزه های مختلف علوم شناختی است. این گروه در چهار حوزه اصلی آموزش از طریق ارتباطات رسانه ای، آموزش از طریق ارتباطات میان فردی و گروهی، منابع انسانی، و برگزاری مسابقات و المپیاد‌ها از آموزش، ترویج، و توسعه نیروی انسانی در حوزه های گوناگون علوم وفناوری های شناختی حمایت می کند.

به منظور اطلاع از حمایت های مورد نظر خود می‌توانید به بخش حمایت های آموزشی ستاد (لینک به حمایت های آموزشی) مراجعه کنید. علاوه بر این، اطلاعات مربوط به فرصت های آموزشی در حوزه علوم و فناوری های شناختی در کشور نیز در وب سایت ستاد در دسترس می باشد.

حوزه های فعالیت این گروه، طیف وسیعی از اقدامات موثر در جهت ارتقاء کیفیت زندگی بشر، آموزش و ترویج علوم و فناوریهای شناختی در جامعه علمی و افکار عمومی، حمایت و تولید منابع علمی و پرورش نیروی انسانی متخصص و محقق در شاخه های مختلف علوم و فناوریهای شناختی را در برمی‌گیرد. بر اساس برنامه سه ساله مصوب برای این گروه، حمایت از فعالیت های آموزشی و ترویجی در چارچوب های ذیل در فاصله سال های ۱۳۹۲ الی ۱۳۹۵ اجرا خواهد گردید.