مرکز ملی مغز با حمایت ستاد توسعه علوم و فناوری های شناختی در مرکز آموزشی، پژوهشی و درمانی فیروزگر تهران ایجاد و راه اندازی می شود

به منظورتوسعه کمی و کیفی پژوهش‌های بین‌رشته‌ای بالینی، توسعه خدمات و فناوری‌های نوین و توانمندسازی نیروی انسانی در زمینه علوم شناختی و اعصاب، مراحل احداث مرکز ملی مغز در مرکز آموزشی، پژوهشی و درمانی فیروزگر تهران در حال اجرا است.…

۰ دیدگاه

طرح های تحقیق و توسعه در حوزه های علوم وفناوری های شناختی با قابلیت اثر گذاری ملی و دستیابی به فناوری های پیشرفته از معافیت اعتبار مالیاتی بهره مند می شوند

فعالان حوزه های علوم و فناوری های شناختی درچارچوب اجرای پروژه های تحقیق و توسعه درصورت قابلیت  اثر گذاری ملی ،فناوری های رو به آینده، ایجاد زیر ساخت های مورد نیاز توسعه فناوری و نیز توسعه فناوری های دیربازده و…

۰ دیدگاه