ستاد توسعه علوم و فناوری های شناختی با هدف توسعه و تقویت فعالیت های زیست بوم شناختی در نمایشگاه بین المللی اینوتکس فعالیت دارد

ستاد توسعه علوم و فناوری های شناختی با هدف توسعه و تقویت فعالیت های زیست بوم شناختی و حمایت از گسترش بازارهای کسب و کارها درحوزه های علوم شناختی در نمایشگا بین المللی اینوتکس فعالیت دارد. ستاد توسعه علوم و…

۰ دیدگاه