ستاد توسعه علوم وفناوری های شناختی دردومین نمایشگاه ملی آبادیران”پاویون شناختی” دایر می کند

به منظور رونق کسب کار درحوزه اکوسیستم شناختی و با هدف کمک به تجهیز مراکزدرمانی و پایگاه های سلامت و خانه های بهداشت وتوسعه زیرساخت، پاویون ستاد توسعه علوم و فناوری های شناختی دردومین دوره نمایشگاه ملی آبادیران فعالیت خود…

۰ دیدگاه