۱۰ طرح پژوهشی با حمایت ستاد توسعه علوم و فناوری های شناختی در آزمایشگاه شناختی اصفهان به اجرا در آمد

به منظور توسعه و گسترش دانش علوم شناختی به همت محققان و پژوهشگران 10 طرح پژوهشی با حمایت ستاد توسعه علوم و فناوری های شناختی در آزمایشگاه شناختی اصفهان به اجرا در آمد. دکتر"ماهگل توکلی" عضو هیات علمی گروه روانشناسی…

۰ دیدگاه