جهان امروز و مطالبات روزافزون آن نیازمند عملکردهای شناختی عالی با سرعت پردازش بالاست. در حالی که مردم از زمان‏های گذشته به دنبال بهبود عملکردهای شناختی خود بودند، اما عصر کنونی دوره منحصر به فردی است، چرا که چالش‏ها به سرعت در حال تغییر و افزایش هستند و زندگی در جوامع اطلاعاتی و اقتصاد پسا صنعتی نیازمند مهارت‏های شناختی است که می تواند از طریق فرآیندهای کوششی، آموزشی و تربیتی حاصل شود. اکتساب مهارت‏های شناختی خاص به افراد این امکان را می‏دهد تا بتوانند بر روند زندگی و سیر آن اثر داشته باشند. در همین چارچوب، در سال های گذشته کشورهای مختلف اقدام به سرمایه گذاری در این زمینه کرده‏ اند تا بتوانند با استفاده از روشهای موجود سرمایه شناختی جامعه را افزایش دهند.

از سوی دیگر، با توجه به افزایش متوسط سن جامعه، لازم است با حفظ و کاهش سرعت افت توانمندی­های شناختی در افراد جامعه، بویژه بزرگسالان، زندگی آنان را بهبود و میزان بهره ­مندی همگان از تجارب و توانمندیهای آنان را فراهم ساخت. این امر در راستای حفظ و افزایش بهره­ مندی از سرمایه شناختی افراد جامعه می باشد. توجه ویژه به ارتقاء سرمایه شناختی افراد جامعه با مدنظر قراردادن سبک زندگی سالم، افزایش سواد سلامت شناختی و ارتقاء توانمندی های شناختی با لحاظ کردن ابعاد فرهنگی و اجتماعی جامعه ایرانی، روشی موثر در این راستا می باشد. به همین منظور، کارگروه ارتقاء و توانبخشی شناختی ستاد به بررسی وضعیت دنیا در بخش های مختلف این حوزه پرداخته است که بخشی از نتایج آن در لینک های زیر قابل دستیابی است.