مستندات مربوط به لزوم توجه بازی سازان به کارکردهای اجرایی مغز در چالش"سرمایه شناختی و طراحی بازی" از سوی کارگروه پرورش شناختی ستاد توسعه علوم و فناوری های شناختی منشر شد.

این چالش که رویدادی استارتاپی با رویکرد معرفی و ارتقاء توانمندی های شناختی می باشد، با همکاری ستاد توسعه علوم و فن آوری های شناختی و شتابدهنده ی شناختی COGNOTECH در حال برگزاری است ویکی از جنبه های اصلی آن در نظر گرفتن مباحث مربوط به عملکردهای اجرایی مغز و لزوم توجه بازی سازان به این کارکردها است.

"بازی " به عنوان بخش جدایی ناپذیر تحول و رشد کودک از مهم ترین عواملی است که فرصت ایجاد و گسترش مهارت های جدید حرکتی، شناختی، زبان شناختی، نمادین، سازگاری عاطفی و اجتماعی را فراهم می کند. اسباب بازی غذای روان کودک است. برای کودکان بازی بیانگر زبان آنها است و بازی کردن گفت وگوی آن ها محسوب می شود.

بازی ها می توانند برای تقویت مهارت های خود تنظیمی و عملکرد اجرایی کودکان مورد استفاده قرار گیرند و به آنها اجازه می دهد که این مهارت ها را به نحوی متفاوت انجام دهند. در این سن، کودکان از بازی هایی که دارای قوانین هستند لذت می برند، اما این کار را با سطوح مختلفی از علاقه و مهارت انجام می دهند. از آنجا که یک جنبه مهم در توسعه این مهارت ها داشتن یک چالش دائمی است، به اجرا درآوردن قوانین به طور مستقل توسط کودکان چالش بیشتری برای یادگیری آنان ایجاد می کند .