کتاب”تحلیل داده های عصبی” به سفارش ستاد توسعه علوم وفناروی های شناختی ترجمه و راهی بازار نشر شد

You are currently viewing کتاب”تحلیل داده های عصبی” به سفارش ستاد توسعه علوم وفناروی های شناختی ترجمه و راهی بازار نشر شد
۲۸۷ Views

“تحلیل داده های عصبی” عنوان کتابی است که به سفارش ستاد توسعه علوم وفناوری های شناختی ترجمه و راهی بازار نشر شد.

در مقدمه این کتاب آمده است: علوم مغز در جستجوی سازوکارهایی است که به واسطه آن ها فعالیت عصبی ایجاد می شود، افکار شکل می گیرند و رفتار بروز می کند.

این کتاب با تاکید بر چند اصل اساسی و برخی تکنیک های فراگیر، راهبرد یکپارچه ای را برای تجزیه و تحلیل هایی ارایه می دهد که برای پژوهشگران معاصر ضروری است.

در این کتاب ایده ها با بیش از یکصد مثال مستخرج از ادبیات تخصصی الکتروفیزیولوژی ، تصویر برداری عصبی و رفتارشناسی تشریح شده اند.تالیف تازه با نشان دادن اشتراک بین رویکردهای آماری مختلف، ابزارهای حیاتی را برای به دست آوردن دانش از انواع مختلف داده ها ارایه می دهد.

“تحلیل داده های عصبی” ضمن توجه به تجربه گرایانی که فقط دانش ریاضیاتی در سطح دبیرستان دارند و همچنین عصب شناسان محاسباتی که آشنایی محدودی با آمار دارند، به منزله یک راهنما و مرجع کاربرد دارد.

ستاد علوم و فناوری های شناختی در راستای اجرای برنامه های مصوب خود به حمایت از رسانه های گوناگون، اعم از کتاب ها، نشریات ترویجی، برنامه های تلویزیونی و رادیویی، و مستندهای علمی می پردازد.

کتاب”تحلیل داده های عصبی” به سفارش ستاد توسعه علوم و فناوری های شناختی در ۱۹ فصل تالیف “رابرت ای کاس و همکارانش” توسط “سید جمال میرکمالی و فرزانه صفوی منش” ترجمه و از سوی انتشارات دانشگاه اراک منتشر و راهی بازار انتشارات شده است.

دیدگاهتان را بنویسید