محققان با اجرای یک طرح پژوهشی تحت حمایت ستاد توسعه علوم و فناوری های شناختی  راهکارهای افزایش مهارت ها و توانمندی های شناختی مبتلایان به اوتیسم را به کمک داده های نوار مغز ارایه کردند

یک تیم تحقیقاتی در پژوهشکده فناوری های همگرا دانشگاه تهران با اجرای پروژه پژوهشی تحت حمایت ستاد توسعه علوم و فناوری های شناختی موفق شد راهکارهای افزایش مهارت ها و توانمن دی های شناختی  افراد مبتلا به اوتیسم را جهت…

۰ دیدگاه