ستاد توسعه علوم و فناوری های شناختی با هدف توسعه و تقویت فعالیت های زیست بوم شناختی در نمایشگاه بین المللی اینوتکس فعالیت دارد

You are currently viewing ستاد توسعه علوم و فناوری های شناختی با هدف توسعه و تقویت فعالیت های زیست بوم شناختی در نمایشگاه بین المللی اینوتکس فعالیت دارد
۳۲ Views

ستاد توسعه علوم و فناوری های شناختی با هدف توسعه و تقویت فعالیت های زیست بوم شناختی و حمایت از گسترش بازارهای کسب و کارها درحوزه های علوم شناختی در نمایشگا بین المللی اینوتکس فعالیت دارد.

ستاد توسعه علوم و فناوری های شناختی به همراه هشت ستاد دیگر توسعه فناوری ها در قالب پاویون مرکز توسعه فناوری های راهبردی معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری در اینوتکس مشارکت دارد.

این ستاد از فعالان حوزه های شناختی ، صاحبان مراکز و شرکت های دانش بنیان و فناور خواست برای گفت و گو و شبکه سازی بین فعالان زیست بوم نوآوری و فناوری، ارتباط سرمایه گذاران داخلی و بین المللی با شرکت ها و استارتاپ ها و نیز مشارکت و همکاری بین شرکت های فناور و استارتاپ های داخلی و بین المللی در این نمایشگاه حضور یابند.

نمایشگاه هاى بین المللى با گرایشات علمی و فناوری پل ارتباطى بین بازرگانان، فناوران، صنعت گران و محققین کشورهاى گوناگون مى باشند که تنها براى نمایش کالاها و انجام مذاکرات تجارى پیرامون آنها برگزار نمى گردد، بلکه اطلاعات گوناگون در زمینه قیمت هاى رقابتى در سطح جهانی، آخرین استانداردهاى کیفی، آخرین پیشرفت هاى صنعتی، دستاوردهاى پژوهش علمى و ایده هاى اقتصادى – تکنولوژیکی نیز در خلال برگزارى نمایشگاه ها مورد تبادل قرار مى گیرند.

نمایشگاه INOTEX تلاش می کند که علاوه بر معرفی فناوری های روز به صنایع بزرگ و متوسط، مشتریان محصولات فناورانه را به تولیدکنندگان آنها متصل کند و همچنین سرمایه گذاران را با فرصت های سرمایه گذاری در طرح های فناورانه یا استارتاپ ها آشنا نماید.

اینوتکــس اکنــون بــه عنــوان یکــی از مهمتریــن رویدادهــای ســال در حــوزه نــوآوری و فنــاوری کشــور شــناخته می شـود و در طـول ایـن سال هــا مـورد اسـتقبال طیـف وسـیعی از مخاطبـان واقـع شـده اسـت. از سال ۱۴۰۰ ناحیه نوآوری پردیس، میزبان اینوتکس بوده و این باعث می شود تا رویداد اینوتکس هرسال تبدیل به یک رویداد فراموش نشدنی برای زیست بوم نوآوری وفناوری کشور شود.

دیدگاهتان را بنویسید