ارزیابی شناختی به سنجش عمیق مهارت‏ها و توانایی‏ های مرتبط با عملکرد مغز مربوط می‏شود. این عملکردها شامل توجه، حافظه، استدلال، حل مسأله، تصمیم گیری، زبان، هوش و ... می باشند و گستره وسیعی از کاربردها را در حوزه سلامت و درمان، ورزش، آموزش و پرورش، استخدام و بکارگیری نیروی انسانی و ... در بر می‏گیرد. از میان روش‏ های مختلف ارزیابی عملکرد شناختی مغز، نتایج آزمون‏ های ارزیابی شناختی به خاطر ویژگی‏ های روان سنجی مناسب، عینی بودن و سهولت اجرا، قابل اعتماد و پایا هستند و استفاده از این آزمون‏ ها در حوزه‏ های مذکور نشانگر اهمیت و ضرورت استفاده از این آزمون‏ ها می‏باشد. در اختیار داشتن اطلاعات آزمون‌‏ها جهت سنجش قابلیت‌ها و کاستی‌های شناختی می‏تواند برای پژوهشگران، درمانگران و سازمان‏ های مربوطه کمک کننده باشد. به همین منظور اطلاعات آزمون های موجود در کشور و پرکاربردترین آزمون‏ ها در دنیا تهیه شده است که در لینک‏ های زیر قابل دستیابی است.