ستاد توسعه علوم و فناوری­های شناختی با توجه به ماموریت خود از پژوهش های پایه، کاربردی، به همراه توسعه فناوری و زیرساخت در راستای اهداف و اولویت­های مصوب ستاد حمایت می کند
پیشرفت و توسعه علوم و فناوری های شناختی، کم و بیش همچون سایر علوم، حاصل ترکیبی متناسب از پژوهش­های بنیادی و کاربردی است. شاید بتوان مسئله اصلی و مرکزی این حوزه را شناخت کامل مغز-ذهن همراه با کارکردهای آن دانست.
گروه آموزش، ترویج و منابع انسانی ستاد توسعه علوم و فن‌آوریهای شناختی، یکی از بازوهای اصلی ستاد برای سیاست گذاری، مدیریت و حمایت از فعالیتهای ملی و منطقه ای در حوزه های مختلف علوم شناختی است
اخبار و رویدادها

طرح ‎های پژوهشی در زمینه"بهبود مهارت‌ های شناختی یادگیرندگان در محیط ‌های یادگیری دوره پساکرونا" مورد حمایت قرار می گیرند

ستاد توسعه علوم و فن آوری ‌های شناختی در هجدهمین فراخوان حمایت از طرح های پژوهشی در بهار 1401 از طرح ‌های‌ پژوهشی در زمینه «بهبود مهارت‌ های شناختی یادگیرندگان در محیط‌ های یادگیری دوره پساکرونا» حمایت می کند.

تقویم رویداد ها
آرشیو رویدادها