ستاد توسعه علوم و فناوری­های شناختی با توجه به ماموریت خود از پژوهش های پایه، کاربردی، به همراه توسعه فناوری و زیرساخت در راستای اهداف و اولویت­های مصوب ستاد حمایت می کند
پیشرفت و توسعه علوم و فناوری های شناختی، کم و بیش همچون سایر علوم، حاصل ترکیبی متناسب از پژوهش­های بنیادی و کاربردی است. شاید بتوان مسئله اصلی و مرکزی این حوزه را شناخت کامل مغز-ذهن همراه با کارکردهای آن دانست.
گروه آموزش، ترویج و منابع انسانی ستاد توسعه علوم و فن‌آوریهای شناختی، یکی از بازوهای اصلی ستاد برای سیاست گذاری، مدیریت و حمایت از فعالیتهای ملی و منطقه ای در حوزه های مختلف علوم شناختی است
اخبار و رویدادها

کتاب "نوروژنتیک در اختلالات ذهن " چاپ و از سوی ستاد توسعه علوم شناختی حمایت شد

کتاب "نوروژنتیک در اختلالات ذهن " با مروری کامل بر مطالعات در حوزه نوروژنتیک روانپزشکی ترجمه و مورد حمایت ستاد توسعه علوم و فن آوری های شناختی قرار گرفت.

تقویم رویداد ها
آرشیو رویدادها