ستاد توسعه علوم و فناوری­های شناختی با توجه به ماموریت خود از پژوهش های پایه، کاربردی، به همراه توسعه فناوری و زیرساخت در راستای اهداف و اولویت­های مصوب ستاد حمایت می کند
پیشرفت و توسعه علوم و فناوری های شناختی، کم و بیش همچون سایر علوم، حاصل ترکیبی متناسب از پژوهش­های بنیادی و کاربردی است. شاید بتوان مسئله اصلی و مرکزی این حوزه را شناخت کامل مغز-ذهن همراه با کارکردهای آن دانست.
گروه آموزش، ترویج و منابع انسانی ستاد توسعه علوم و فن‌آوریهای شناختی، یکی از بازوهای اصلی ستاد برای سیاست گذاری، مدیریت و حمایت از فعالیتهای ملی و منطقه ای در حوزه های مختلف علوم شناختی است
اخبار و رویدادها

حدود 20 طرح مطالعاتی -پژوهشی در حوزه ایمپلنت های مغزی با حمایت ستاد توسعه علوم شناختی در کشور در حال اجرا و یا خاتمه یافته است

تشویق محققان و حمایت از پژوهشگران برای فعالیت در حوزه پژوهشی ایمپلنت های مغزی یکی از اهداف ستاد توسعه علوم شناختی به شمار می آید و در همین راستا در حال حاضر حدود بیست طرح مطالعاتی تحقیقاتی در این حوزه در کشور در حال اجرا است.

تقویم رویداد ها
آرشیو رویدادها