ستاد توسعه علوم و فناوری­های شناختی با توجه به ماموریت خود از پژوهش های پایه، کاربردی، به همراه توسعه فناوری و زیرساخت در راستای اهداف و اولویت­های مصوب ستاد حمایت می کند
پیشرفت و توسعه علوم و فناوری های شناختی، کم و بیش همچون سایر علوم، حاصل ترکیبی متناسب از پژوهش­های بنیادی و کاربردی است. شاید بتوان مسئله اصلی و مرکزی این حوزه را شناخت کامل مغز-ذهن همراه با کارکردهای آن دانست.
گروه آموزش، ترویج و منابع انسانی ستاد توسعه علوم و فن‌آوریهای شناختی، یکی از بازوهای اصلی ستاد برای سیاست گذاری، مدیریت و حمایت از فعالیتهای ملی و منطقه ای در حوزه های مختلف علوم شناختی است
اخبار و رویدادها

فراخوان "صندوق علمی مشترک راه ابرایشم" برای اجرای کارگاه های علمی مشترک میان محققان ایران و چین در حوزه علوم شناختی

"صندوق علمی مشترک راه ابریشم" در ششمین فراخوان خود از توسعه فعالیت های علمی میان محققان کشورمان و کشور چین در قالب "برگزاری کارگاه های علمی مشترک" در حوزه علوم و فن آوری های شناختی حمایت می کند.

تقویم رویداد ها
آرشیو رویدادها