ژنها و محیط مناطق مختلفی از مغز را تحت تاثیر قرار می دهند

مطالعه ای که در شماره ماه مارچ مجله Nuclear Medicine منتشر شده است نشان می دهد اثر ژنها بر متابولیسم گلوکز نقشی اساسی در لوب های آهیانه و لوب گیجگاهی چپ ایفا می کند در حالی که اثرات محیط در مناطق دیگری از مغز بیشتر نمود می یابد.

دهه هاست که از دوقلوها برای مطالعات مربوط به طبیعت در برابر تربیت استفاده می شود. مطالعه ای که می 2015 در نشریه ژنتیک نیچر منتشر شده بود با جمع بندی پژوهش بر روی دوقلوها در نیم قرن اخیر نتیجه می گیرد هم محیط و هم ژن ها در صفات اشخاص و در بیماری هایی که به آنها مبتلا می شوند نقش ایفا می کنند. گرچه هنوز نمی دانیم طبیعت و تربیت چطور بر مغز اثر می گذارد.

اخیرا پژوهشگران ژاپنی در دانشگاه اوساکا بر همین موضوع متمرکز شده اند. در تحقیقی که این پژوهشگران انجام داده اند متابولیسم گلوکز 40 دوقلوی همسان و 18 دوقلوی ناهمسان 30 ساله یا بزرگتر با استفاده از توموگرافی با نشر پوزیترون مورد بررسی قرار گرفت. 18 جفت آزمودنی هم که با هم جفت شده بودند و از نظر سن و جنسیت با دوقلوها همسان شده بودند به عنوان گروه کنترل استفاد شدند.

جون هاتازاوا، نویسنده مسئول مقاله، توضیح می دهد: "گلوکز مثل اکسیژن سوخت اساسی متابولیسم انرژی در مغز است. و فعالیت نورون ها اغلب با افزایش استفاده از گلوکز و جریان خون ارتباط دارد."

مصرف گلوکز در لوب های مختلف مغز آزمودنی ها مقایسه شد و با در نظر گرفتن تفاوت ها پژوهشگران توانستند نقش نسبی ژنتیک و محیط را محاسبه کنند.

هاتازاوا معتقد است درحالی که مطالعات قبلی تاثیر قابل توجه ژنتیک بر حجم ماده خاکستری قشر پیشانی را مشخص کرده است مطالعه آنها نشان می دهد متابولیسم گلوکز در قشر پیشانی بیشتر تحت تاثیر عوامل محیطی قرار دارد. تشخیص اینکه کدام بخش های مغز بیشتر متاثر از محیط است به فهم بهتر اختلالات روانی و نورولوژیک کمک می کند.

هاتازاوا می افزاید " قشر فرونتال دوقلوهای همسان از نظر آناتومیک یکسان است ولی به واسطه عوامل محیطی از منظر متابولیک وکارکردی با هم تفاوت دارد. در مطالعات اینده بر روی دوقلوها ممکن است بتوانیم عوامل خطرزای محیطی را شناسایی کنیم."